ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI

W stanowisku negocjacyjnym zwrócono uwagę, że znaczna przewaga siły nabyw­czej obywateli UE doprowadziłaby w przypadku wzrostu cen nieru­chomości i pełnej liberalizacji ich nabywania przez cudzoziemców do istotnego osłabienia konkurencyjnej pozycji obywateli słowackich. Modyfikując pierwotne stanowisko negocjacyjne pod koniec marca 2001 r., Słowacja wycofała wniosek o okres przejściowy w nabywaniu drugich rezydencji przez cudzoziemców. Posunięcie strony słowackiej należy m.in. wiązać z poważnymi zastrzeżeniami strony unijnej dotyczącymi bardzo restrykcyjnego charakteru prze­pisów ograniczających nabywanie nieruchomości przez cudzoziem­ców.