SŁOWACKIE PRZEPISY

Słowackie przepisy przewidują ogólny zakaz nabywania nieru­chomości przez nierezydentów (osoby prawne, które nie mają sie­dziby, lub osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszka­nia na terytorium Słowacji), z wyjątkiem nierezydentów, którzy legi­
tymują się obywatelstwem słowackim. Spod ogólnego zakazu usta­wa przewiduje nieliczne wyłączenia. Zgodne z prawem jest m.in.      nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia,nabycie przez założony w Słowacji oddział przedsiębiorstwa zarejestrowanego w UE nieruchomości niezbędnej do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,nabycie nieruchomości w związku z utworzeniem przedstawi­cielstwa dyplomatycznego.