STANOWISKO NEGOCJACYJNE SŁOWACJI

Pierwotne stanowisko negocjacyjne Słowacji, przedstawione stronie unijnej 28 sierpnia 2000 r., zawierało wnioski o: pięcioletni okres przejściowy (od momentu akcesji) dotyczący liberalizacji nabywania drugich rezydencji przez obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dziesięcioletni okres przejściowy dla gruntów rolnych i leśnych. Dążenie do utrzymania ograniczeń sprzedaży cudzoziemcom nie­ruchomości przeznaczanych na drugie miejsca zamieszkania strona słowacka uzasadniła w pierwotnym stanowisku negocjacyjnym obawą przed nadmiernym wzrostem cen powiązanym ze zwiększo­nym (po przystąpieniu Słowacji do UE) zainteresowaniem obywateli UE nabywaniem nieruchomości w tym kraju, szczególnie w regio­nach przygranicznych i atrakcyjnych turystycznie.