ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU

W tej sytuacji o zwolnie­niu z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nierucho­mości przesądza fakt zamieszkiwania na terytorium RP przy­najmniej 2 lata od dnia uzyskania karty stałego pobytu (art. 8 ust. 1 pkt 3). Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje nabywania nieruchomości (w tym gruntów rolnych) poło­żonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o  powierzchni przekraczającej 1 ha, a usytuowanych poza obszarem tej strefy, cudzoziemiec, nabywając nieruchomość, jest w dniu jej nabycia uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywcą jest osoba będąca jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym przynajmniej 5 lat (art. 8 ust. 1 pkt 4).