WYJĄTKI NIERUCHOMOŚCI

Wyjątek stanowią nieruchomości (w tym grunty rolne) położone w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o powierzchni więk­szej niż 1 ha, a znajdujące się poza obszarem tej strefy, gdyż dopuszczalność nabycia tych nieruchomości zależy od uzy­skania stosownego zezwolenia (art. 8 ust. 3);Wymóg w postaci przynajmniej pięcioletniego okresu zamieszkiwania w RP, jako przesłanka dopuszczalności nabycia nieruchomości bez zezwolenia, nie ma żadnego znaczenia praw­nego, jeżeli:przedmiotem nabycia jest samodzielny lokal mieszkalny,gdyż nabycie tej kategorii nieruchomości, z wyłączeniem poło­żonych w strefie nadgranicznej, jak wcześniej podkreślono, jest dozwolone bez zezwolenia, cudzoziemiec — małżonek obywatela polskiego nabywa nieruchomość, która w wyniku nabycia stanowić będziewspólność ustawową małżonków.