W MYŚL ROZWIĄZANIA

W myśl tego rozwiązania, które dotyczy obrotu inłer vivos przesłanką dopuszczalności nabycia nierucho­mości bez zezwolenia jest występowanie ustawowo określonej relacji pomiędzy cudzoziemcem jako nabywcą a osobą zbywcy. Cudzoziemiec – nabywca jest zwolniony z obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia, jeżeli w dniu nabycia nieruchomości należy do kręgu spadkobierców ustawowych zbywcy, zaś zbywca legitymuje się — przynajmniej od 5 lat — prawem własności (użyt­kowania wieczystego) zbywanej nieruchomości. Zwolnienie to nie dotyczy nabywania nieruchomości (w tym gruntów rol­nych) położonych na obszarze strefy nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, jeżeli są położone poza strefą nadgraniczną.