ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI O SKORZYSTANIU Z PRZYWILEJU PIERWSZEŃSTWA KUPNA

Złożenie oświadczenia woli o skorzystaniu z przywileju pierwszeństwa kupna ma ten skutek, że osoba trzecia traci swe prawa 2 umo­wy sprzedaży, a sprzedawca zostaje zwolniony względem osoby trzeciej z obowiązków wynikających z tej umowy . Konsekwencją powrotu do stanu prawnego sprzed zawarcia umowy sprzedaży jest obowiązek zwrotu tego wszystkiego, co strony sobie wzajemnie świadczyły, jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 2 k.c.). Wykonanie prawa pierwokupu niweluje wzajemne zobowią­zanie sprzedawcy i osoby trzeciej, ale równocześnie powoduje powstanie stosunku prawnego między sprzedawcą i uprawnionym z tytułu pierwokupu . Między tymi podmiotami dochodzi do zawarcie nowej umowy sprzedaży, która wchodzi jakby w miejsce warunkowej umowy zawartej przez sprzedawcę z osobą trzecią. Ta nowa umowa ma byt samodzielny, a jedynie treść jej uzależniona jest od treści warunkowej umowy sprzedaży.