WE WSPÓLNYCH STANOWISKACH

Zmodyfikowane wspólne stanowiska zostały przedstawione krajom kandydującym podczas sesji negocjacyjnych 11 i 12 czerwca. Na wniosek Francji do tekstu wspólnych stanowisk (w negocjacjach z Bułgarią, Czechami, Słowacją i Węgrami) wpro­wadzono klauzulę, iż państwo członkowskie UE może „powrócić” do negocjacji w sprawie swobodnego przepływu kapitału, jeśli rokowania dotyczące rolnictwa będą wymagały uwzględnienia kwe­stii nabywania nieruchomości rolnych. We wspólnych stanowiskach Czechom, Polsce i Węgrom zapro­ponowano pięcioletnie okresy przejściowe, podczas których możli­we będzie utrzymanie krajowych przepisów dotyczących nabywania drugich rezydencji.