NIEWYKONANIE PRZEZ UPRAWNIONEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO MU PRAWA PIERWOKUPU

Niewykonanie przez uprawnionego przysługującego mu prawe pierwokupu spowoduje, że między zobowiązanym a oso­bą trzecią zacznie funkcjonować umowę obligacyjna, jaką jest warunkowa sprzedaż nieruchomości. Oznacza to, że strony będą zobowiązane do zawarcia umowy przenoszącej własność, a tak­że do wykonania innych obowiązków wynikających z uprzednio zawartej umowy obligacyjnej. Inaczej jednak kształtuje się stan prawny między sprze­dawcą a osobą trzecią, o ile uprawniony z tytułu pierwokupu zechce ze swego prawa skorzystać. Wykonanie prawa pierwo­kupu oznacza bowiem niespełnienie się warunku zastrzeżonego w umowie sprzedaży. Tym samym umowa między zobowiązanym osobą trzecią nie staje się skuteczna, gdyż jej warunek, tj. niewykonanie prawa pierwokupu, nie spełnił się . W związku z tym sytuacja prawna powraca do stanu poprzedniego tak, jakby w ogóle umowy warunkowej nie było.