ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ZAKRESIE PIERWOKUPU

Trzeba więc ostatecznie stwierdzić, że istnienie wskaza­nej umowy lub trwanie dzierżawy przez podany okres stanowią samoistne przesłanki wykonania prawa pierwokupu przyznane­go dzierżawcom nieruchomości rolnych. Zgodnie z ogólnymi za­sadami obowiązującymi w zakresie wykonania pierwokupu dzier­żawca legitymujący się jedną z omawianych przesłanek może skorzystać z prawa pierwszeństwa kupna tylko w przypadku zawarcia warunkowej umowy sprzedaży dzierżawionej nierucho­mości rolnej. Moment spełnienia się wszystkich przewidzianych przez ustawę przesłanek stanowi podstawę do złożenia oświad­czenia woli o skorzystaniu z przywileju pierwszeństwa kupna. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Dzierżawca zaś zobowiązany jest do zawiadomienia zbywcy nieruchomości o treści oświadczenia woli.