OKREŚLENIE PRZESŁANEK

Określając przesłanki wykonania przez dzierżawcę prawa pierwokupu dzierżawionej nieruchomości należy mieć na uwadze to, że prawo to dotyczy tylko nieruchomości rolnej. Oznacza to, że wykonanie pierwokupu musi być zgodne z przepisami o obrocie nieruchomościami rolnymi. Dzierżawca wykonujący pier­wokup musi więc mieć kwalifikacje rolnicze. Wejdą również w grę przepisy o podziale nieruchomości rolnych , W przeciw­nym bowiem razie zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat mogłoby doporowadzić do „obejścia” przepisów o podzia­le nieruchomości rolnych. Wykonanie pierwokupu powinno obejmować ceły przedmiot sprzedaży, a więc w przypadku, gdy dzierżawiono nierucho — mość stanowi przedmiot współwłasności, dzierżawca zobowiąza­ny jest skorzystać z pierwokupu względem całej nieruchomości.