Z CAŁOKSZTAŁTU NORMY PRAWNEJ

Z całokształtu normy prawnej zawartej w art. 695 § 2 k.c. zdaje się wynikać, pierwokup ma ułatwić nabycie ziemi temu, kto nią faktycznie włada. Ma to być jednak osoba, która pracuje przez dłuższy czas na konkretnej nieruchomości. Takie racje istnieją, gdy dzierżawa trwa lO lat, ale w jednym ciągłym odcinku czasowym. Nie ma jednak uzasad­nienia dla premiowania dzierżawców, którzy w różnych odstę – pach czasu (z przerwami między poszczególnymi okresami) gospodarowali na danej ziemi. Takie dzierżawy dotyczą szcze­gólnie gruntów państwowych. Dzierżawienie ziemi w krótkich odcinkach czasowych oznacza najczęściej prowadzenie gospo­darki niezgodnej z racjami ekonomicznymi. Wydaje się więc, iż nie ma uzasadnienia dla rozszerzenia funkcjonowania pierwo­kupu dzierżawionej nieruchomości rolnej.