ZGODA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH

Powyższa argumentacja wydaje się być szczególnie przekonująca w przypadku polskich wniosków o okresy przejściowe. Warto także zwrócić uwagę na poruszoną wyżej kwestię charak­teru ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w państwach, które występowały z wnioskami o okresy przejściowe w tej dziedzinie. Restrykcyjne przepisy obowiązujące m.in. w Cze­chach, Słowacji i na Węgrzech niewątpliwie budziły duże zastrzeże­nia strony unijnej i przyczyniły się do uelastycznienia stanowisk tych krajów oraz akceptacji zaproponowanych przez nią okresów przej­ściowych. Niewątpliwie zgoda krajów kandydujących na okresy przejściowe zaproponowane przez Komisję Europejską wpisuje się także w „rywalizację” kandydatów w zamykaniu kolejnych obsza­rów negocjacyjnych.