REGULACJA PRAWNA

Podstawową regulacją prawną w zakresie obrotu nieruchomości z udziałem cudzoziemców jest ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o   nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W świede tej regulacji, zwanej dalej „ustawą z 1920 r.”, dopuszczalność nabycia przez cudzoziemców nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zależy od uzyskania stosownego zezwole­nia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Uwarunkowanie to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, gdyż ustawa z 1920 r. przewiduje sytuacje, w których nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest dopuszczalne bez zezwolenia.