ZEZWOLENIE NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Zezwolenie na nabycie nieruchomości, jako decyzja administra­cyjna, należy do kategorii aktów konstytutywnych. Tworzy dla cudzoziemca uprawnienie w postaci możności ubiegania się o nabycie nieruchomości. Uprawnienie to dotyczy nabycia konkret­nie oznaczonej w zezwoleniu nieruchomości i przysługuje jego adresatowi, co oznacza, że nie może być przeniesione na osoby trzecie. Wyjątki w tym zakresie może tworzyć wyłącznie ustawa prawa materialnego.W kontekście powyższego stwierdzenia należy podkreślić, że w treści zezwolenia na nabycie nieruchomości, jako decyzji administracyjnej, mogą być określone „specjalne warunki, od których spełnienia będzie uzależniona możliwość jej naby­cia” (tj. nabycia nieruchomości wskazanej w zezwoleniu — podkr. DS.) (art. 2 ust. 2).