NIE OKREŚLONE PRZESŁANKI

Ustawa z 1920 r. nie określa przesłanek, których zaist­nienie uzasadniałoby zajęcie negatywnego stanowiska, co sprawia, że organy współdziałające, wyrażając stanowisko w sprawie zezwo­lenia na nabycie nieruchomości, dysponują możliwością określenia własnego zachowania wobec danego stanu faktycznego, którego ustalenie podlega swobodnej ocenie. Stwierdzenie to wskazuje, że akt wyrażenia stanowiska jest aktem uznaniowym, który bezpo­średnio determinuje charakter decyzji w sprawie zezwolenia w sen­sie związania jej treści prawem materialnym. W konkluzji należy przyjąć, że decyzja w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości ma charakter uznaniowy, gdyż treść jej rozstrzy­gnięcia zależy od stanowiska organów współdziałających, którego treść jest rezultatem swobodnego ich działania.