ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA

Zastosowanie tego rozwiązania jest równo­znaczne z nałożeniem na cudzoziemca (adresata zezwolenia) kon­kretnych obowiązków, których wykonanie determinuje możliwość nabycia nieruchomości. Oznacza to, że podstawowy skutek wynika­jący z zezwolenia, jako decyzji administracyjnej, tj. uprawnienie do nabycia ściśle określonej nieruchomości, ulega zawieszeniu. Uzy­skane na mocy tej decyzji uprawnienie staje się warunkowe, gdyż możliwość jego realizacji powstanie w przypadku wykonania nało­żonych obowiązków; przy czym fakt ich wykonania wymaga potwierdzenia, co może nastąpić wyłącznie w drodze przedstawie­nia dowodu z dokumentu urzędowego (art. 5).