ZDANIEM STRONY WĘGIERSKIEJ

Ponadto, zdaniem strony węgierskiej, wyprzedaż ziemi w następstwie wzrostu cen mogłaby pozbawić część ludności wiejskiej źródeł utrzymania, co przy braku miejsc pracy w innych sektorach przyczyniłoby się do nasilenia problemów społecznych na szczeblu regionalnym i narodo­wym. Zgodnie z przepisami, które strona węgierska zamierza utrzy­mać w okresie przejściowym, zagraniczne osoby fizyczne oraz węgierskie i zagraniczne osoby prawne nie są uprawnione do naby­wania ziemi rolnej i obszarów ochrony przyrody (nieliczne wyjątki dotyczą w określonych warunkach podmiotów węgierskich: Skarbu Państwa, samorządów, fundacji i stowarzyszeń non-profit). Obowiązu­je także zakaz dzierżawienia przez zagraniczne osoby prawne i fizycz­ne gruntów rolnych o obszarze przekraczającym 300 ha.