STANOWISKO NEGOCJACYJNE WĘGIER

Stanowisko w zakresie okresu przejściowego dotyczącego naby­wania i dzierżawy przez cudzoziemców gruntów rolnych oraz obsza­rów przyrody uzasadniono motywami ekonomicznymi i społeczny­mi, podkreślając m.in., że ceny gruntów rolnych w państwach człon­kowskich UE są od 5 do 40 razy wyższe niż na Węgrzech. Zdaniem strony węgierskiej, liberalizacja handlu gruntami rolnymi doprowa­dziłaby do nagłego i znaczącego wzrostu cen, co z kolei spowodo­wałoby napięcia społeczne w regionach wiejskich. Wzrost cen pogor­szyłby warunki nabywania ziemi przez węgierskich rolników i utrud­niłby węgierskiemu rządowi realizację polityki kształtowania bardziej konkurencyjnej struktury własności ziemi rolnej.