OKRES PRZEJŚCIOWY

Wniosek o pięcioletni okres przejściowy, pozwalający na utrzy­manie istniejących ograniczeń w nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości, które nie są gruntami rolnymi i obszarami ochrony przyrody, dotyczy m.in. przepisów regulujących nabywanie przez cudzoziemców drugich rezydencji. Zgodnie z dekretem regulującym zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców na Węgrzech, wymagane jest zezwolenie odpo­wiedniego centralnego lub regionalnego urzędu, który w takim przy­padku jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii burmistrza właściwej gminy w sprawie zgodności ewentualnego nabycia gruntu z interesem lokalnej społeczności.