ZASTRZEŻENIA USTAWY

Ustawa zastrzega bowiem ha rzecz Skarbu Państwa prawo wykupu w razie likwidacji wspóŁwłasności, nie precyzując bliżej, w jaki sposób może dojść do zniesienia współwłasności.Z Istoty prawa własności wynika szeroki zakres uprawnień zagwarantowanych przez prawo. Wykluczenie możliwości korzy­stania z prawa wykupu w sytuacji, gdy Skarb Państwa stawia wniosek o zniesienie współwłasności, byłoby zbyt daleko idą­cym ograniczeniem sfery uprawnień płynących zarówno ze współwłasności, jak i z ustawowego prawa pierwokupu. Dopro­wadziłoby to do sytuacji, w której Skarb Państwa musiałby zrzec się korzystania z prawa pierwokupu (wykupu) w tym ce­lu jedynie, aby móc zachować uprawnienie do zniesienia współ­własności. Zrzeczenie się prawa korzystania z wykupu udzia­łów w przypadku zawnioskowania przez Skarb Państwa zniesie­nia współwłasności oznaczałoby zamknięcie w ogóle możliwości nabycia tą drogą własności udziałów, bowiem z chwilą ustania współwłasności prawo wykupu wygasa.