Z GOSPODARCZEGO PUNKU WIDZENIA

Umożliwienie Skarbowi Państwa wykonania prawa wykupu w sytuacji, gdy występuje on z wnioskiem o zniesienie współ­własności, wydaje się uzasadnione również z gospodarczego punktu widzenia. Prawo pierwokupu i wykupu przyznane zosta­ło Skarbowi Państwa w istocie po to, aby można było kontrolo­wać obrót nieruchomościami miejskimi i ewentualnie nabyć taki grunt, który zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi niezbędny jest do wykonania planowego zagospodarowania miasta. Wydaje się, że tym bardziej uzasadnione jest dążenie do uzyskania własności nieruchomości tam, gdzie Skarb Pań­stwa jest już jej współwłaścicielem. Skarb Państwa może mieć Interes nie tylko w tym, aby zlikwidować współwłasność, ale także w nabyciu własności całej nieruchomości.