PRZYWILEJ PIERWSZEŃSTWA KUPNA

Tek więc na zakres korzystania z uprawnień przyznanych przez kodeks cywilny Państwu jako współwłaścicielowi nie powinien mieć wpływu fakt, że w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości miejskiej przysługuje temu podmiotowi ustawowe prawo pierwokupu udziałów. Przywilej pierwszeństwa kupna należy do kategorii praw wzalędnych, funkcjonujących tylko między oznaczonymi osoba­mi, a uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może skorzystać z przywileju tylko w przypadku istnienia pewnej ściśle okreś­lonej sytuacji. Jedną z takich sytuacji jest zniesienia współ – własności nieruchomości miejskiej, choćby jednym ze współ – właścicieli był Skarb Państwa. Z uregulowania tego przypad­ku ustawowego prawa pierwokupu nie wynika, aby zniesienie współwłasności musiało być wynikiem działania innych współ­właścicieli aniżeli Skarb Państwa.