ZASTOSOWANIE WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

Oznacza to, że omawiana rozwiązanie nie znajduje zastosowania wobec przedsiębiorców Wspólnot, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej na terytorium RP we wskazanych formach, oraz nie obejmuje przedsiębiorców z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przedsię­biorców prawa polskiego), jako osób prawnych lub spółek han­dlowych (osobowych), które są kontrolowane w rozumieniu ustawy z 1920 r. przez przedsiębiorców Wspólnot, wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest „bezpośred­nio konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej, dla której przedsiębiorstwo lub oddział zostały założone” (art. 7a ust. 1 zdanie drugie).