W ŚWIETLE FORMUŁY

W świede tej formuły kolejną przesłanką,która przesądza o obowiązku wydania zezwolenia, jest istnienie bezpośredniego związku między „nabyciem nieruchomości” a działalnością gospodarczą (nabywanie nieruchomości w związ­ku z działalnością gospodarczą). Wykazanie faktu istnienia tego związku należy do przedsiębiorcy Wspólnot, który w celu pro­wadzenia (wykonywania) działalności gospodarczej na teryto­rium RP utworzył przedsiębiorstwo lub oddział.Z punktu widzenia przedsiębiorcy Wspólnot omawiane roz­wiązanie oznacza, że minister właściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany do wydania zezwolenia w sytuacji, gdy przed­siębiorca Wspólnot, jako prowadzący działalność gospodar­czą na terytorium RP w formie przedsiębiorstwa lub oddzia­łu, ubiega się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomo­ści, a wydanie takiego zezwolenia jest „warunkiem” prowa­dzenia tej działalności (nabywanie nieruchomości w celu pro­wadzenia działalności gospodarczej).