CECHA CHARAKTERYSTYCZNA

Cechą charakterystyczną decyzji o przyznaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości jest ograniczona w czasie jej moc prawna. Okres ważności zezwolenia wynosi „jeden rok od dnia wyda­nia” (art. 3 ust. 2). Z upływem tego okresu zezwolenie, jako decy­zja administracyjna, traci moc prawną, a tym samym wygasa uzy­skane na jej podstawie uprawnienie do nabycia konkretnie ozna­czonej nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego nabywanie nierucho­mości przez podmioty „pochodzące” z obszaru Wspólnot Euro­pejskich, o ile mają status „cudzoziemca” w rozumieniu ustawy z 1920 r., podlega — co do zasady — identycznym regułom, które znajdują zastosowanie w przypadku nabywania nieruchomości przez innych cudzoziemców.