ZAKRES STOSOWANIA USTAWY

Przedmiotem regulacji zawartej w ustawie z 1920 r. objęto pro­blematykę:  nabywania przez cudzoziemców wszelkich nieruchomości poło­żonych na terytorium RP,nabywania (obejmowania) przez cudzoziemców udziałów (akcji) w spółkach handlowych prawa polskiego (tj. spółkach kapitało­wych – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyj­nej oraz w osobowej spółce handlowej w postaci spółki komandytowo-akcyjnej).W związku z powyższym konieczne jest ustalenie treści pojęć „cudzoziemiec” i „nabycie nieruchomości”, które jako kategorie prawne stanowią punkt wyjścia w kwestii ustalenia zakresu stoso­wania ustawy z 1920 r.