CUDZOZIEMIEC JAKO KATEGORIA PRAWNA

Definicję pojęcia „cudzoziemiec” zawiera przepis art. 1 ust. 2 ustawy z 1920 r., z którego wynika, że o zakresie i treści tego pojęcia przesądzają różne elementy jego prawnego ukształtowania. W myśl tego przepisu status „cudzoziemca” mają następujące pod­mioty:a)   osoby fizyczne, które nie posiadają obywatelstwa polskiego (art. 1 ust. 2 pkt 1). Oznacza to, że cudzoziemcami są zarówno osoby fizyczne posiadające obywatelstwo państwa obcego (obywa­tele państw obcych), lecz pod warunkiem, że nie legitymują się rów­nocześnie obywatelstwem polskim, jak również osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa żadnego państwa, czyli bezpaństwowcy, oraz osoby fizyczne, których obywatelstwa nie można ustalić.