ZAKRES SKORZYSTANIA Z PIERWOKUPU PRZEZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Wydaje się, że sporo z tych dyskusyjnych kwestii będzie nadal wystę­powało także w zakresie ustawowego prawa pierwokupu przy­znanego współwłaścicielom nieruchomości rolnych. Pewne jed­nak zagadnienia są ściśle związane z tą postacią ustawowego prawa pierwokupu. Należy do nich problem zakresu, w jakim to prawo przysługuje współwłaścicielom i sposobu wykonania tego prawa. Z przepisu art. 166 § l k.c. nie wynika, w jakim zakre­sie prawo to przysługuje współwłaścicielom. W tej mierze należałoby się odwołać zarówno do przepisów prawa rzeczowego jak i do norm zobowiązaniowych. Rozważając istotę instytucji współwłasności oraz ratio legżs art. 166 § 1 k.c. i art. 602 § 2 k.c., można dojść do wniosku, że współwłaściciele mogą realizować swoje uprawnienia w dwojaki sposób. Mogą oni wszyscy równocześnie oświadczyć swoją wolę i w ten sposób nabyć udział we współwłasności nieruchomości rolnej i mogą również oświadczyć swoją wolę każdy oddzielnie i w taki spo­sób wykonać przysługujące im prawo pierwokupu zbywanego udziału. Ustawodawca przyznał bowiem to prawo każdemu współwłaścicielowi.