DZIEDZICZENIE GOSPODARSTWA PO ZBYWCY

Prawo pierwokupu nie może być także wykonane, gdy nabywcą jest współwłaściciel danej nieruchomości rolnej, bez względu na to, czy gospodaruje na gruncie wspólnym, czy też nie. Trzecia przesłanko wyłączająca prawo pierwokupu występuje w sytuacji, gdy nabywcą jest osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo rol­ne po zbywcy. Jakkolwiek przepis art. 166 § 1 k.c. nie wspo­mina, iż chodzi w tym względzie o spadkobierców ustawowych, to jednak wypada sądzić, że wejdą w grę tylko właśnie tacy spadkobiercy. Nie powinno brać się pod uwagę spadkobierców testamentowych, ponieważ testament można zmienić.  Od chwili wejścia w życie kodeksu cywilnego wiele wąt­pliwości budziły przepisy odnoszące się do ustawowego prawa pierwokupu zastrzeżonego na rzecz Skarbu Państwa.