SPOSÓB WYKONANIA PRAWA

Pozostawałaby zawsze pewna część odpowiadająca ułam­kowi własności współwłaściciela, który sprzedaje swój udział . Należy z tego sądzić, że współwłaściciele, którzy skorzystają z przysługującego im prawa, nabędą własność sprzedawanego udziału w częściach równych. Drugim problemem budzącym wątpliwości na tle wykonania pierwokuou udziału we współwłasności jest zagadnienie spo­sobu wykonania takiego prawa. Prawo pierwokupu, jak to wyni­ka z art. 598 § 2 k.c., powinno być wykonane w ciągu miesią­ca (o ile nie zostały zastrzeżone inne terminy) od dnia otrzy­mania zawiadomienia o sprzedaży. Wyłania się więc bestia, jaki moment należałoby uznać za początkowy dla biegu terminu do wykonania tego prawa, jeżeli jest kilku uprawnionych. Czy wystarczy zawiadomienie jednego z nich, aby rozpoczął się już bieg terminu miesięcznego ze skutecznością względem po­zostałych współwłaścicieli?