ZAKRES ROZWIĄZANIA

Zakresem tego rozwią­zania objęto każdego cudzoziemca bez względu na sposób nabycia, co w równym stopniu dotyczy nabycia tych nieruchomości na pod­stawie testamentu. Potwierdzenie faktu, że dana nieruchomość lokalowa jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, tj. spełnia wymogi przewidziane w ustawie o własności lokali, następuje w for­mie zaświadczenia, do którego wydania uprawnione są organy wła­ściwe w sprawach nadzoru architektoniczno — budowlanego;nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy­najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu (art. 8 ust. 1 pkt 2). Rozwiązanie to uprawnia cudzoziemców (osoby fizyczne) do nabycia w zasadzie każdej nieruchomości bez zezwo­lenia w ramach obrotu inter vivos oraz mortis causa, jeżeli nabywca spełnia ustawowy wymóg miejsca i okresu zamieszkania.