KRYTERIUM WIELKOŚCI POWIERZCHNI GRUNTÓW

Kryterium wielkości powierzchni gruntów rolnych (nie więcej niż 1 ha) dotyczy gruntów położonych poza obszarem strefy nadgranicznej, gdyż na obszarze takiej strefy naby­wanie wszelkich nieruchomości, w tym gruntów rolnych, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Spojrzenie przez pryzmat powyższego uwarunkowania prowa­dzi do stwierdzenia, że nabycie nieruchomości nie wymaga uzy­skania zezwolenia w przypadku, gdy następuje:nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumie­niu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności loka­li(art. 8 ust. 1 pkt 1), z wyjątkiem nabycia lokali, które są poło­żone na obszarze strefy nadgranicznej.