UPOWAŻNIENIE DZIERŻAWCY DO SKORZYSTANIA Z PIERWOKUPU

Pierwszą z nich będzie sytuacja związana z zawarciem umowy na okres dłuższy niż trzy lata. Tak więc prawo to nie przysługuje, jeżeli dzierżawca użytkuje grunt na podstawie umów obejmujących okresy krótsze niż trzy lata, choćby było kilka umów obejmujących w sumie okres dłuższy od trzech lat. Możliwość korzystania z prawa pierwokupu na podstawie pierwszej przesłanki uwarunkowana jest długością trwania okresu, na który została zawarta jedna dzierżawy. Drugą przesłanką uprawniającą do wykonania pierwokupu jest faktyczne trwanie dzierżawy przez okres co najmniej lO lat. Przesłanka ta jest niezależna od pierwszej i upoważnia dzierżawcę do skorzystania z pierwokupu, jeżeli dzierżawił on nieruchomość roJną na podstawie umów obejmujących okresy dzierżawy krótsze od lat trzech, ale w sumie dające czas dzier­żawy co najmniej dziesięcioletni.