WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZANIA

Z rozwiązania tego wynika, że statusem „cudzoziemca” legitymują się zarówno osoby prawne prawa polskiego, w tym spółki kapitałowe, jak również spółki osobowe (handlowe) prawa polskiego, o ile są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez:osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego,osoby prawne z siedzibą za granicą, nieposiadające osobowości prawnej spółki utworzone zgodnie z ustawodawstwem państw obcych (czyli mające siedzibę za gra­nicą), o ile wspólnikami tych spółek są cudzoziemcy będący oso­bami fizycznymi oraz (lub) osobami prawnymi z siedzibę za gra­nicą.Oznacza to, że o „cudzoziemskości” osoby prawnej prawa pol­skiego, w tym spółki kapitałowej, oraz spółki osobowej (handlowej) prawa polskiego rozstrzyga kryterium „kontrolowania”.