SPRECYZOWANE KRYTERIUM

Kryterium to zostało sprecyzowano tylko w odniesieniu do spółek handlowych (spółek kapitałowych i spółek osobowych), co sprawia, że kwestia „kontrolowania” innych osób prawnych niż spółki kapitałowe pozo­staje nadal otwarta. Innymi słowy, rozstrzygnięcie tej kwestii wyma­ga każdorazowo analizy statusu prawnego takiej osoby prawnej. Ustawa z 1920 r. stanowi, że za kontrolowaną spółkę handlową (co obejmuje spółki kapitałowe i spółki osobowe prawa handlowego) „uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy mają pozycję dominującą. Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych sto­suje się odpowiednio” (art. 1 ust. 3). Z powołanej formuły wynika, że statusem cudzoziemca legitymuje się taka spółka handlowa prawa pol­skiego (spółka z siedzibą na terytorium RP), w której pozycję domi­nującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r.