STATUS CUDZOZIEMCA

Rozwiązanie to wskazuje, że statusem „cudzoziemca” legitymują się utworzone na podstawie prawa państwa obcego (a tym samym z siedzibą za granicą) spółki nieposiadające osobowości prawnej, których wspólnikami są cudzoziemcy — osoby fizyczne (niezależnie od miejsca stałego zamieszkania) oraz (lub) cudzo­ziemcy — osoby prawne z siedzibą za granicą. W zakresie oceny „cudzoziemskości” tych spółek jest kwestią prawnie obojętną tryb ich utworzenia, podobnie jak forma organizacyjno-prawna takiej spółki. Oznacza to, że o statusie „cudzoziemca” w przypadku spół­ek prawa obcego, które nie posiadają osobowości prawnej, przesą­dza fakt, że wspólnikami spółki są cudzoziemcy — osoby fizyczne i (lub) osoby prawne z siedzibą za granicą; kontrolowane osoby prawne i spółki handlowe nieposia­dające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 2 pkt 4).