WSZYSTKIE SPRZEDAWANE UDZIAŁY

Wydaje się natomiast, że dzierżawca może częściowo wykonać prawo pierwokupu, gdy dzierżawiona nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, a tylko część współwłaścicieli sprzedaje swo­je udziały. I w tym jednak przypadku pierwokupem powinny być objęte wszystkie sprzedawane udziały.Wątpliwości natomiast powstają w sytuacji, gdy przedmio­tem dzierżawy i zarazem sprzedaży jest gospodarstwo rolne zorganizowane na kilku nieruchomościach lub udziałach w kil­ku nieruchomościach rolnych. Przepis art. 695 § 2 k.c. mówi bowiem tylko o nieruchomości rolnej nie wspominając o gospo­darstwie rolnym, co mogłoby sugerować, iż dzierżawca może wykonać prawo pierwokupu w stosunku do jednej z nierucho – mości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Wydaje się jednak, że jeżeli przedmiotem dzierżawy jest gospodarstwo rol­ne i jest ono sprzedawane, to rotlo legjs przepisów o pierwo­kupie i przepisu art. 695 § 2 k*c. przemawia za przyjęciem obowiązku skorzystania z pierwokupu względem całego sprze­dawanego gospodarstwa.