PRZEMAWIAJĄCE WZGLĘDY GOSPODARCZE

Przeciwko takiej wykładni art. 695 § 2 k.c, występuje 5. Breyer twierdząc, iż dzierżawca może wykonać pierwokup w stosunku do pojedynczych składników gospodarstwa rolnego. Równocześnie jednak przyznaje, że względy gospodarcze przemawiałaby za obowiązkiem skorzysta­nia przez dzierżawcę z prawa pierwokupu w stosunku do całego sprzedawanego gospodarstwa rolnego.W sytuacji, w której przedmiot dzierżawy stanowi współ – własność kilku osób, mogą wystąpić dodatkowe trudności w wy­konywaniu prawo pierwokupu, W takim bowiem przypadku dochó— dzi do zbiegu uprawnień dwóch podmiotów legitymujących się przywilejem ustawowego prawa pierwokupu, a mianowicie — współwłaścicieli i dzierżawcy nieruchomości rolnej (art. 166 § 1 i ort 695 § 2 k.c.). Powstaje więc kwestia, czyje prawo ma pierwszeństwo? Wątpliwości tych nie usuwa kodeks cywilny, gdyż nie zawiera on odnośnego w tym zakresie przepisu.