WPROWADZENIE WARUNKU LUB TERMINU

Wprowadzanie warunku lub terminu jest jed­nak możliwe, gdy umowa mająca na celu przeniesienie włas ności zawiera tylko zobowiązanie do przenie­sienie własności nieruchomości (art. 157 § 2 k.c.). W konsekwencji, w razie istnienia ustawowego prawa pier­wokupu, właściciel może sprzedać nieruchomość tylko pod wa­runkiem, że uprawniony ze swego prawa nie skorzysta. Taka umowa sprzedaży będzie miała tylko charakter zobowiązania do przeniesienia własności, a więc jej skuteczność w sferze prawa własności będzie ograniczona ze względu na zastrzeze- nie warunku zawieszającego. Jakkolwiek skuteczność warunko­wej umowy sprzedaży doznaje ograniczeń, to jednak jest to czynność prawna. Umowa taka jest ważnym zobowiązaniem do przeniesienia własności, którego realizacja zależy od spełnie­nia się zastrzeżonego warunku.