BLIŻSZA ANALIZA SYTUACJI

Bliższa analiza sytuacji prawnej, powstającej między sprzedawcą a osobą trzecią na skutek za­warcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz pozy­cji zobowiązanego i uprawnionego po skorzystaniu z pierwoku­pu, pozwala przyjąć, iż chodzi w tym wypadku o dwie różne umowy sprzedaży. Pierwsza z tych umów dochodzi do skut­ku między zobowiązanym a osobą trzecią i stanowi przesłanki, drugiej umowy powstającej w związku z wykonaniem pierwokupu. Ustanowienie prawa pierwokupu powoduje ograniczenie w roz­porządzaniu rzeczą. Pozycja właściciela nieruchomości objętej ustawowym prawem pierwokupu jest osłabiona, ponieważ może on zewrzeć jedynie warunkową umowę sprzedaży takiej nieru­chomości. Umowa taka rodzi tylko skutki obligacyjne. Zgodnie z przyjętą przez prawo cywilne koncepcją nie jest dopuszczal­ne przeniesienie własności nieruchomości z, zastrzeżeniem wa­runku lub terminu.