WOBEC OBYWATELI OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Wobec obywateli obecnych państw członkow­skich UE (pod warunkiem co najmniej trzyletniego pobytu w Sło­wenii) strona słoweńska zliberalizowała rynek nieruchomości na zasadzie wzajemności już w Układzie Europejskim, który wszedł w życie 1 lutego 1999 r. Oznacza to, przykładowo, że obywatele Holandii, która nie stosuje jakichkolwiek ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, mogą również bez ograniczeń nabywać ziemię w Słowenii. Z kolei ustawa o spadkach przyznaje cudzoziemcom te same prawa w zakresie nabywania nieruchomości w drodze dziedziczenia, jakie przysługują obywatelom Słowenii. Natomiast zagraniczne przedsiębiorstwa (osoby prawne) mogą bez zezwolenia nabywać nieruchomości w Słowenii (zgodnie z ustawą 0  spółkach).