STANOWISKO NEGOCJACYJNE SŁOWENII

W stanowisku negocjacyjnym Słowenia zaznaczyła, że art. 68 konstytucji Republiki Słowenii przewiduje stosowanie zasady wzajemności w przyznawaniu obcokrajowcom prawa (wyłącznie z mocy ustawy lub ratyfikowanej umowy międzynarodo­wej) nabywania nieruchomości w tym kraju. Strona unijna sprzeci­wiła się zastrzeżeniu Słowenii już w swym pierwotnym wspólnym stanowisku (przedstawionym 29 września 1999 r.), argumentując, że uwarunkowanie prawa nabywania nieruchomości kryterium wza­jemności narusza podstawowe zasady Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: niedyskryminacji oraz bezwarunkowego charakteru Traktatu. W trakcie dalszych negocjacji Słowenia wycofała pierwotne zastrzeżenie i zobowiązała się do zmiany art. 68 konstytucji do 31 grudnia 2002 r.