BARDZIEJ RESTRYKCYJNE

Nabycie w związku z ustanowieniem przedstawicielstwa dyplo­matycznego,nabycie od małżonka, rodziców lub dziadków,nabycie z równoczesnym wyzbyciem się dotychczas legalnie posiadanej innej nieruchomości w Czechach o równej lub niż­szej wartości.Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości nie obejmują obco­krajowców mających stałe miejsce zamieszkania w Czechach oraz osób prawnych, które mają siedzibę w tym kraju, nawet jeżeli w czę­ści lub w całości należą do nierezydentów.Bardziej restrykcyjne są przepisy dotyczące nabywania prywaty­zowanej ziemi rolnej oraz lasów. Państwową ziemię rolną mogą legalnie nabyć jedynie obywatele czescy, jednostki samorządu tery­torialnego i państwowe uczelnie wyższe (na cele edukacyjne i badawcze), a lasy państwowe – tylko samorządy i uczelnie.