WNIOSKI I OKRESY PRZEJŚCIOWE

Rumu­nia zaznaczyła w stanowisku negocjacyjnym, że zgodnie z przepisa­mi rumuńskimi osoby prawne utworzone zgodnie z prawem krajo­wym mogą nabywać nieruchomości, również gdy w części lub w całości należą do podmiotów zagranicznych. Wnioski o okresy przejściowe strona rumuńska uzasadniła obawą przed negatywnymi ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami liberalizacji rynku nieruchomości w dniu przystąpienia do UE. W tym kontekście podkreślono występowanie istotnych różnic między cenami nieruchomości i między poziomami wynagrodzeń w Rumu­nii i w Unii Europejskiej oraz zwrócono uwagę na wysoki odsetek ludności rumuńskiej zatrudniony w sektorze rolnym.Propozycję dwóch odrębnych okresów przejściowych umotywo­wano różnicami w poziomie cen ziemi w obrębie miast i poza ich granicami.