ARGUMENTY MALTY

W trakcie negocjacji Malta argumentowała, że ograniczona licz­ba rezydencji oraz niewielkie zasoby ziemi zdatnej do zabudowy zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby mieszkaniowe obecnych rezydentów. Zniesienie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mogłoby po przystąpieniu Malty do UE pro­wadzić do znacznego wzrostu popytu ze strony obcokrajowców i – w konsekwencji – do wzrostu cen nieruchomości, co z kolei pogor­szyłoby sytuację obywateli Malty na rynku mieszkaniowym. Zara­zem przedstawiciele Malty argumentowali, że przyznanie okresu przejściowego nie byłoby satysfakcjonujące, ponieważ specyficzne uwarunkowania maltańskiego rynku nieruchomości nie mają cha­rakteru tymczasowego, 4ecz stały.