WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ODDANEJ W DZIERŻAWĘ

W tym względzie odwołać się wypada do celu ustanowienia pierwokupu na rzecz współwłaścicieli i dzierżawców nieruchomości rolrrych. Wydaje się, iż prawo to ma umożliwić skupienie grun­tów w rękach tego, kto włada gruntami rolnymi. Tak więc wzglę­dy natury gospodarczej przemawiają jednak za przyznaniem pierwszeństwa kupna temu, kto faktycznie na gruncie rolnym gospodaruje, a więc dzierzawcy.Właściciel nieruchomości oddanej w dzierżawę chcąc sprzedać tę nieruchomość winien w umowie sprzedaży zamieś­cić warunek umożliwiający wykonanie prawa pierwokupu. Bezwa­runkowa umowa sprzedaży jest bowiem nieważna (art. 599 § 2 k.c.). Z-godnie więc z przyjętą zasadą dzierżawca nie może wy­konać prawa pierwokupu w przypadku bezwarunkowej umowy sprzedaży . W związku z tym notariusz przyjmujący oświad­czenie woli o sprzedaży nieruchomości rolnej powinien wyjaś­nić w miarę możliwości, czy przedmiot sprzedaży nie jest w dzierżawie, a przede wszystkim powinien pouczyć strony o skutkach prawnych wynikających z faktu zastrzeżenia ustawo­wego pierwokupu na rzecz dzierżawców nieruchomości rolnych.