SKUTKI WYKONANIA USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMO ŚCI

Zastrzeżenie w ustawie prawa pierwokupu nieruchomości ma na celu umożliwienie określonym podmiotom nabycia włas — ności oznaczonej rzeczy. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez oświadczenie woli o wykonaniu prawa pierwokupu. Pod­niesiono już, że złożenie oświadczenia woli o skorzystaniu z pierwszeństwa kupna obwarowane jest szczególnymi rygorami, bez zachowania których wykonanie prawa pierwokupu jest bez­skuteczne. Kodeks cywilny przewiduje, że w rezultacie wyko­nania prawo pierwokupu między zobowiązanym a uprawnionym dochodzi do skutku umowa sprzedaży tej samej treści co umo­wa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią (art. 600 § 1 zd. 1 k.c.). Takie ujęcie podstawowego skutku wykonania prawa pierwokupu mogłoby na pierwszy rzut oka sugerować, Iż uprawniony z tytułu pierwokupu staje się stroną umowy sprzedaży zawartej między zobowiązanym i osobą trzecią i to w miejsce tej osoby trzeciej.