WEDŁUG KODEKSU

Kodeks spółek handlowych zajmują cudzoziemcy – osoby fizycz­ne, osoby prawne z siedzibą za granicą, względnie nie posiadające oso­bowości prawnej spółki tych osób, utworzone zgodnie z ustawodaw­stwem państw obcych, czyli mające siedzibę za granicą. W konkluzji należy przyjąć, że wyłącznie wskazana kategoria podmiotów legitymuje się statusem „cudzoziemca”, co ozna­cza, że ustawa z 1920 r. znajduje zastosowanie jedynie wobec tych podmiotów, jako potencjalnych nabywców nieruchomo­ści położonych na terytorium RP lub udziałów (akcji) w okre­ślonych spółkach handlowych prawa polskiego. Bliżej zob. D. Szafrański: Osoba zagraniczna a cudzoziemiec (w świetle ustawy Prawo działalno­ści gospodarczej i ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), Przegląd Prawa Publicznego — Glosa nr 9 z 2001 r.