NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Pojęcie „nabycia nieruchomości” definiuje przepis art. 1 ust. 4 ustawy z 1920 r., który stanowi, że „nabyciem nieruchomości” jest „nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego”. Oznacza to, że treść tego pojęcia kształtują wszelkie zdarzenia prawne, w tym czynności prawne, których bezpośrednim skutkiem jest nabycie:    prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności) w wyniku jego przeniesienia (np. w drodze umowy) bądź z mocy prawa (np. przez zasiedzenie), co obejmuje nabycie własności nieruchomości zarówno w ramach obrotu między żyjącymi (inter vivos), jak również na wypadek śmierci {rnortis causa),prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gruntów) sta­nowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa) oraz ich związ­ków.